1. Ngoại ngữ

Đố mấy bạn, Never Give Up là gì?

chú ý: câu trả lời là một trong những chữ cái trên, nghĩa của nó có 3 chữ

Từ khóa: ngoại ngữ

Thời gian trước có một số người thích "chơi chữ" cũng lấy mấy chữ cái đầu của cụm từ đó, ghép lại và tự hào khi nhận mình "NGU".

Nghĩa gốc của nó quá rõ ràng, và cũng là một đặc tính quan trọng để theo đuổi thành công: không bao giờ từ bỏ.

Tuy nhiên việc gì cũng có hai mặt, quan trọng là mình biết khi nào mặt nào đúng với mình cơ.

Trong khởi nghiệp tinh gọn (lean startup) cũng có một khái niệm khác rất quan trọng là "fail fast". Càng sớm chấp nhận thất bại, từ bỏ sớm thì sẽ ít thiệt hại và có nhiều thời gian đầu tư cho dự án tiếp theo hơn. Chẳng phải dân mạng cũng có câu "chia tay sớm bớt đau khổ" còn gì.

Thế đấy, đời làm gì có công thức chung cho tất cả.

Trả lời

Thời gian trước có một số người thích "chơi chữ" cũng lấy mấy chữ cái đầu của cụm từ đó, ghép lại và tự hào khi nhận mình "NGU".

Nghĩa gốc của nó quá rõ ràng, và cũng là một đặc tính quan trọng để theo đuổi thành công: không bao giờ từ bỏ.

Tuy nhiên việc gì cũng có hai mặt, quan trọng là mình biết khi nào mặt nào đúng với mình cơ.

Trong khởi nghiệp tinh gọn (lean startup) cũng có một khái niệm khác rất quan trọng là "fail fast". Càng sớm chấp nhận thất bại, từ bỏ sớm thì sẽ ít thiệt hại và có nhiều thời gian đầu tư cho dự án tiếp theo hơn. Chẳng phải dân mạng cũng có câu "chia tay sớm bớt đau khổ" còn gì.

Thế đấy, đời làm gì có công thức chung cho tất cả.

Không bao giờ từ bỏ