Đọc tiếng Latinh bằng 2 chuẩn phát âm

  1. Ngoại ngữ

  2. Tôn giáo

Bình thường mình luôn dùng chuẩn Cổ điển phục chế khi nói tiếng Latinh, nhưng trong các văn cảnh La Ngữ Giáo hội thì mình chuyển sang phát âm kiểu Ý.

Trong video này mình sẽ đọc Oratio ad S. Vincentium Ferrerium bằng 2 chuẩn khác nhau. Đầu tiên là theo chuẩn phát âm kiểu Ý (Latinh Giáo hội Công giáo La Mã), sau đó đọc lại nhưng theo chuẩn Cổ điển Phục chế.

Từ khóa: 

latin

,

tiếng latin

,

latinh

,

tiếng latinh

,

la ngữ

,

ngoại ngữ

,

tôn giáo

Duy Thiên có dạy tiếng Latinh không em?

Trả lời

Duy Thiên có dạy tiếng Latinh không em?