Đối tượng của tâm lý học?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

* Đối tượng của tâm lý học là các hiện tượng tâm lí với tư cách là một hiện tượng tinh thần do thế giới khách quan tác động não con người sinh ra, gọi chung là hoạt động tâm lí. * Tâm lí học nghiên cứu sự hình thành, vận hành và phát triển của hoạt động tâm lí.
Trả lời
* Đối tượng của tâm lý học là các hiện tượng tâm lí với tư cách là một hiện tượng tinh thần do thế giới khách quan tác động não con người sinh ra, gọi chung là hoạt động tâm lí. * Tâm lí học nghiên cứu sự hình thành, vận hành và phát triển của hoạt động tâm lí.