Đường tới chuyên gia?

  1. Phong cách sống

Khi là một chuyên gia tư vấn, những yếu tố cần lĩnh hội là gì?

Điều gì là quan trọng nhất để đưa ra lời khuyên?

Từ khóa: 

hỏi khó

,

phong cách sống

Mình nghĩ sẽ cần kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực tư vấn. Ngoài ra cần có thành tựu nhất định tại trong lĩnh vực đó, và khả năng phân tích, nhận biết vấn đề và đưa ra hướng dẫn, lời khuyên hợp lí.

Trả lời

Mình nghĩ sẽ cần kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực tư vấn. Ngoài ra cần có thành tựu nhất định tại trong lĩnh vực đó, và khả năng phân tích, nhận biết vấn đề và đưa ra hướng dẫn, lời khuyên hợp lí.