Giáo Dục là gì?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Giáo dục là quá trình nhận thức lại vai trò của các chủ thể trong giáo dục: từ Nhà nước đến nhà trường, từ người dạy đến người học.

Trả lời

Giáo dục là quá trình nhận thức lại vai trò của các chủ thể trong giáo dục: từ Nhà nước đến nhà trường, từ người dạy đến người học.

Là quyền được học tập và rèn luyện bản thân