Giấy phép về hình ảnh lên google photos và google map?

  1. Kiến thức chung

nếu mình upload một hình ảnh lên google photos và google map, mình đã đăng nó dưới những giấy phép nào, trao cho google những quyền gì?

Những hình ảnh nào mình chụp lại nhưng không có quyền đăng lên công cộng? 

Và nếu mình muốn sử dụng những hình ảnh đó lại với mục đích cá nhân hoặc thương mại thì có vấn đề gì không? Tương tự nếu một user khác thấy hình đó và muốn sử dụng?

Từ khóa: 

bản quyền

,

hình ảnh

,

google maps

,

kiến thức chung

Với trường hợp google photos (và các dịch vụ private khác) thì người dùng nắm hoàn toàn bản quyền. Google Photos, Gmail, Google Drive,... chỉ cung cấp dịch vụ lưu trữ, mà không bao gồm chuyện bản quyền ở đây.

Với trường hợp của Google Maps, hình ảnh (và review, và nhiều contribution khác) thì nó vẫn thuộc bản quyền của người dùng, và Google có nhiệm vụ ghi rõ thông tin người đăng lên (tức là người sở hữu). Tuy nhiên, Google nắm quyền xoá hình ảnh, và thậm chí xoá luôn tài khoản người dùng vi phạm. Xem thêm ở đây:

Hình ảnh/nội dung được đóng góp trên Google Maps cũng có thể được tìm thấy trên các dịch vụ tìm kiếm, tức Google sẽ để nó public. Ai cũng có thể thấy được. NHƯNG không có nghĩa là ai cũng xài được cho mục đích bất kỳ. Nó khá rắc rối và thường được hiểu là "fair use":

Về câu hỏi: Những hình ảnh nào mình chụp lại nhưng không có quyền đăng lên công cộng?

Nguyên tắc là mọi hình ảnh cho mình chụp đều là private works, tức là sở hữu cá nhân, và mình nắm bản quyền. Nhưng có một chuyện ảnh hưởng là quyền riêng tư của người khác. Ví dụ hình chụp một người khác, mà họ không muốn xuất hiện trên internet, nhưng mình vẫn đăng lên Google Maps, khi đó mình không vi phạm bản quyền nhưng vi phạm quyền riêng tư của người ta. Tương tự cho việc chụp cảnh nhà riêng. Chính vì điều này nên nguyên tắc "fair use" mới được sử dụng rộng rãi, cho cả trường hợp này.

Chuyện cuối cùng là quyền sử dụng:

Như đã nói, mình luôn nắm bản quyền, mình được toàn quyền sử dụng hình ảnh do mình chụp. Thậm chí còn được quyền xoá nó khỏi Google Maps (kéo theo chuyện nó bị loại khỏi các search engine).

Còn việc người khác sử dụng thì nguyên tắc "fair use" được áp dụng, theo đó, họ có thể tìm thấy và sử dụng cho cả mục đích cá nhân và thương mại CHO ĐẾN KHI mình thông báo cho họ ngưng sử dụng. Vì là "fair use" nên mình không bắt người ta trả tiền sử dụng những hình ảnh "fair use", nhưng mình có quyền loại bỏ nó khỏi một sản phẩm bất kỳ của người khác.

Trả lời

Với trường hợp google photos (và các dịch vụ private khác) thì người dùng nắm hoàn toàn bản quyền. Google Photos, Gmail, Google Drive,... chỉ cung cấp dịch vụ lưu trữ, mà không bao gồm chuyện bản quyền ở đây.

Với trường hợp của Google Maps, hình ảnh (và review, và nhiều contribution khác) thì nó vẫn thuộc bản quyền của người dùng, và Google có nhiệm vụ ghi rõ thông tin người đăng lên (tức là người sở hữu). Tuy nhiên, Google nắm quyền xoá hình ảnh, và thậm chí xoá luôn tài khoản người dùng vi phạm. Xem thêm ở đây:

Hình ảnh/nội dung được đóng góp trên Google Maps cũng có thể được tìm thấy trên các dịch vụ tìm kiếm, tức Google sẽ để nó public. Ai cũng có thể thấy được. NHƯNG không có nghĩa là ai cũng xài được cho mục đích bất kỳ. Nó khá rắc rối và thường được hiểu là "fair use":

Về câu hỏi: Những hình ảnh nào mình chụp lại nhưng không có quyền đăng lên công cộng?

Nguyên tắc là mọi hình ảnh cho mình chụp đều là private works, tức là sở hữu cá nhân, và mình nắm bản quyền. Nhưng có một chuyện ảnh hưởng là quyền riêng tư của người khác. Ví dụ hình chụp một người khác, mà họ không muốn xuất hiện trên internet, nhưng mình vẫn đăng lên Google Maps, khi đó mình không vi phạm bản quyền nhưng vi phạm quyền riêng tư của người ta. Tương tự cho việc chụp cảnh nhà riêng. Chính vì điều này nên nguyên tắc "fair use" mới được sử dụng rộng rãi, cho cả trường hợp này.

Chuyện cuối cùng là quyền sử dụng:

Như đã nói, mình luôn nắm bản quyền, mình được toàn quyền sử dụng hình ảnh do mình chụp. Thậm chí còn được quyền xoá nó khỏi Google Maps (kéo theo chuyện nó bị loại khỏi các search engine).

Còn việc người khác sử dụng thì nguyên tắc "fair use" được áp dụng, theo đó, họ có thể tìm thấy và sử dụng cho cả mục đích cá nhân và thương mại CHO ĐẾN KHI mình thông báo cho họ ngưng sử dụng. Vì là "fair use" nên mình không bắt người ta trả tiền sử dụng những hình ảnh "fair use", nhưng mình có quyền loại bỏ nó khỏi một sản phẩm bất kỳ của người khác.