Gốm Bát Tràng và gốm Phù Lãng có gì khác biệt?

  1. Nghệ thuật

Chắc mọi người đã nghe qua về gốm Bát Tràng rồi còn gốm Phù Lnagx mọi người đã bao giờ nghe đến chưa. Moi người cho mình hỏi sự khác nhau giữa gốm Bát Tràng và gốm Phù Lãng là gì?

Từ khóa: 

nghệ thuật