“Hán – Nôm” và “tiếng Trung” giống hay khác nhau?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

“Hán – Nôm” và “tiếng Trung” là khác nhau. - “Hán – Nôm” là học về những văn bản cổ ngày xưa, nghiên cứu Chữ Hán (chữ phồn thể) đọc theo âm Hán – Việt, chữ Nôm; văn bản chữ Hán (Trung Quốc, Việt Nam) và chữ Nôm; các tri thức về Nho – Phật – Đạo; các tri thức về văn hoá truyền thống; … - “Tiếng Trung” là học về tiếng Trung hiện đại ngày nay (chữ giản thể) đọc theo âm pinyin. - “Hán – Nôm” và “Tiếng Trung” có cấu trúc ngữ pháp khác nhau.
Trả lời
“Hán – Nôm” và “tiếng Trung” là khác nhau. - “Hán – Nôm” là học về những văn bản cổ ngày xưa, nghiên cứu Chữ Hán (chữ phồn thể) đọc theo âm Hán – Việt, chữ Nôm; văn bản chữ Hán (Trung Quốc, Việt Nam) và chữ Nôm; các tri thức về Nho – Phật – Đạo; các tri thức về văn hoá truyền thống; … - “Tiếng Trung” là học về tiếng Trung hiện đại ngày nay (chữ giản thể) đọc theo âm pinyin. - “Hán – Nôm” và “Tiếng Trung” có cấu trúc ngữ pháp khác nhau.