1. Lập trình

Hệ thống thông tin là ngành như thế nào? Cơ hội nghề nghiệp ở Việt Nam?

Từ khóa: Lập trình