Hmmm trong liên minh mình thấy có 2 từ là Runeterra và Valorant, mình không biết 2 cái này là hành tinh hay khu vực. Ai giải thích giúp mình với?

  1. Game

Từ khóa: 

game

Theo mình biết thì Valoran là 1 lục địa ở cõi Runeterra. Tương đương với Trái Đất, Runeterra là thế giới với Valoran là 1 lục địa trong đó. Và thế giới Runeterra đến nay chỉ mới đề cập đến duy nhất 1 lục địa là Valoran, với 2 quốc gia chính là Demacia và Noxus cùng các vùng đất khác. 

Hay nói cách khác Lục địa Valoran + Đảo Ionia + Các quần đảo + Biển (Guardian và Conqueror) = Runeterran

Trả lời

Theo mình biết thì Valoran là 1 lục địa ở cõi Runeterra. Tương đương với Trái Đất, Runeterra là thế giới với Valoran là 1 lục địa trong đó. Và thế giới Runeterra đến nay chỉ mới đề cập đến duy nhất 1 lục địa là Valoran, với 2 quốc gia chính là Demacia và Noxus cùng các vùng đất khác. 

Hay nói cách khác Lục địa Valoran + Đảo Ionia + Các quần đảo + Biển (Guardian và Conqueror) = Runeterran