Hoàng thành Thăng Long được phát hiện như thế nào?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

tinh hoa việt nam

,

hoàng thành thăng long

,

lịch sử