Học Hán Nôm để làm gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngành Hán Nôm là cửa ngõ dẫn bạn đi sâu vào kho tàng văn hoá truyền thống để khám phá những giá trị văn hoá trong quá khứ, ứng dụng và phát huy các giá trị ấy trong hiện tại và tương lai. Nhưng nếu ông đồ xưa bày mực tàu, giấy đỏ, bút lông ra viết chữ Nho, thì người học Hán Nôm ngày nay gõ bàn phím máy tính để giải mã các văn bản cổ. Học để tu dưỡng bản thân, tu dưỡng đạo đức theo truyền thống văn hóa, bảo tồn và giữ gìn để phát triển nó để minh chứng Việt Nam đã từng là một dân tộc có văn hiến, không chỉ là 1 nước nông nghiệp lạc hậu, chiến đấu anh hùng mà còn là 1 nước Văn hiến lâu đời, có bản sắc Văn hóa, biết thu nhận vào mình những tinh hoa của những dân tộc khác để biến nó thành của mình mà các nước khác phải học tập. Học còn để biết được những giáo hóa, lễ nghi và rồi từ đó để rèn luyện bản thân. Hơn thế nữa có thể phát huy được truyền thống văn hóa từ thời xa xưa.
Trả lời
Ngành Hán Nôm là cửa ngõ dẫn bạn đi sâu vào kho tàng văn hoá truyền thống để khám phá những giá trị văn hoá trong quá khứ, ứng dụng và phát huy các giá trị ấy trong hiện tại và tương lai. Nhưng nếu ông đồ xưa bày mực tàu, giấy đỏ, bút lông ra viết chữ Nho, thì người học Hán Nôm ngày nay gõ bàn phím máy tính để giải mã các văn bản cổ. Học để tu dưỡng bản thân, tu dưỡng đạo đức theo truyền thống văn hóa, bảo tồn và giữ gìn để phát triển nó để minh chứng Việt Nam đã từng là một dân tộc có văn hiến, không chỉ là 1 nước nông nghiệp lạc hậu, chiến đấu anh hùng mà còn là 1 nước Văn hiến lâu đời, có bản sắc Văn hóa, biết thu nhận vào mình những tinh hoa của những dân tộc khác để biến nó thành của mình mà các nước khác phải học tập. Học còn để biết được những giáo hóa, lễ nghi và rồi từ đó để rèn luyện bản thân. Hơn thế nữa có thể phát huy được truyền thống văn hóa từ thời xa xưa.