CA:"Bạn làm gì để ủng hộ con đường XHCN ở nước ta? "

  1. Tin Tức

Từ khóa: 

tin tức

Không phản đồi là ủng hộ rồi. Nên biết xhcn là j, hiểu, tin tưởng, làm theo, đấu tranh vì nó
Trả lời
Không phản đồi là ủng hộ rồi. Nên biết xhcn là j, hiểu, tin tưởng, làm theo, đấu tranh vì nó
Làm 1 công dân hiểu biết pháp luật, sống có đạo đức, phổ biến cho xã hội cùng nhau hướng theo cái tốt...