Tại sao cần thiết phải có hoạt động quản lý tài nguyên thiên nhiên?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tài nguyên đất của thế giới hiện đang bị suy thoái nghiêm trọng do xói mòn, rửa trôi, bạc mầu, nhiễm mặn, nhiễm phèn và ô nhiễm đất, biến đổi khí hậu. Hiện nay 10% đất có tiềm năng nông nghiệp bị sa mạc hoá. Cảnh báo được đưa ra: Nếu con người tiếp tục sống với nhu cầu lớn hơn khả năng cung cấp được của trái đất, thì đến năm 2030 phải cần đến 2 hành tinh như trái đất để đáp ứng nhu cầu hàng năm của con người. Tài nguyên đất của thế giới hiện đang bị suy thoái nghiêm trọng do xói mòn, rửa trôi, bạc mầu, nhiễm mặn, nhiễm phèn và ô nhiễm đất, biến đổi khí hậu. Hiện nay 10% đất có tiềm năng nông nghiệp bị sa mạc hoá.Quản lý tài nguyên thiên nhiên là yêu cầu cấp thiết đối với bất cứ quốc gia, tổ chức và cá nhân nào tham gia khai thác và sử dụng TNTN.
Trả lời
Tài nguyên đất của thế giới hiện đang bị suy thoái nghiêm trọng do xói mòn, rửa trôi, bạc mầu, nhiễm mặn, nhiễm phèn và ô nhiễm đất, biến đổi khí hậu. Hiện nay 10% đất có tiềm năng nông nghiệp bị sa mạc hoá. Cảnh báo được đưa ra: Nếu con người tiếp tục sống với nhu cầu lớn hơn khả năng cung cấp được của trái đất, thì đến năm 2030 phải cần đến 2 hành tinh như trái đất để đáp ứng nhu cầu hàng năm của con người. Tài nguyên đất của thế giới hiện đang bị suy thoái nghiêm trọng do xói mòn, rửa trôi, bạc mầu, nhiễm mặn, nhiễm phèn và ô nhiễm đất, biến đổi khí hậu. Hiện nay 10% đất có tiềm năng nông nghiệp bị sa mạc hoá.Quản lý tài nguyên thiên nhiên là yêu cầu cấp thiết đối với bất cứ quốc gia, tổ chức và cá nhân nào tham gia khai thác và sử dụng TNTN.