Học ngành công tác xã hội ra trường làm gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sau khi tốt nghiệp ngành công tác xã hội sinh viên có rất nhiều cơ hội việc làm trong ngành công tác xã hội như: làm việc trong các cơ quan, đơn vị, các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội, các mặt trận- tổ chức đoàn thể từ trung ương đến địa phương; có thể kể đến như: các ủy ban các cấp, tổ chức đoàn thanh
Trả lời
Sau khi tốt nghiệp ngành công tác xã hội sinh viên có rất nhiều cơ hội việc làm trong ngành công tác xã hội như: làm việc trong các cơ quan, đơn vị, các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội, các mặt trận- tổ chức đoàn thể từ trung ương đến địa phương; có thể kể đến như: các ủy ban các cấp, tổ chức đoàn thanh