Có mấy loại/ dạng văn nghị luận? Đó là những dạng nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

• Nghị luận văn học • Nghị luận xã hội * Nghị luận về một tư tưởng, đạo lý. * Nghị luận về một hiện tượng đời sống. * Nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học.
Trả lời
• Nghị luận văn học • Nghị luận xã hội * Nghị luận về một tư tưởng, đạo lý. * Nghị luận về một hiện tượng đời sống. * Nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học.