Học ngành xã hội học ra trường làm gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nghiên cứu giải thích những biến đổi, những đặc trưng của xã hội Việt Nam; Tư vấn xây dựng và thực hiện các chính sách xã hội; Ứng dụng vào trong các lĩnh vực kinh doanh, quản lí như nghiên cứu thị trường; Phân tích các vấn đề xã hội trong lĩnh vực báo chí.
Trả lời
Nghiên cứu giải thích những biến đổi, những đặc trưng của xã hội Việt Nam; Tư vấn xây dựng và thực hiện các chính sách xã hội; Ứng dụng vào trong các lĩnh vực kinh doanh, quản lí như nghiên cứu thị trường; Phân tích các vấn đề xã hội trong lĩnh vực báo chí.