Nhóm thuốc ức chế tổng hợp hormone giáp

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Carbimarole (neomercazole) B. Methimazole C. Propylthiouracil (PTU) D. Benzylthiouracil (BTU
Trả lời
Carbimarole (neomercazole) B. Methimazole C. Propylthiouracil (PTU) D. Benzylthiouracil (BTU