Hỏi tầng nào bấm thang máy thường xuyên nhất?

  1. Kiến thức chung

Một khách sạn có 7 tầng, có 4 người ở tầng trệt (tầng 1) và mỗi tầng trên đều có nhiều hơn 2 người so với tầng dưới. Hỏi tầng nào bấm thang máy thường xuyên nhất?

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đó là Tầng trệt (Tầng 1) - vì người nào cũng phải bấm thang máy mới lên được tầng trên chứ.

Trả lời

Đó là Tầng trệt (Tầng 1) - vì người nào cũng phải bấm thang máy mới lên được tầng trên chứ.

Mình nghĩ là tầng 1 thường được bấm thang máy nhất vì mọi người đều có chung 1 điểm đến là tầng 1

Hẳn là tầng 1

Tầng trên cùng (tầng 7) vì vừa ở tít trên cao, vừa đông người. :D