1. Trí tuệ nhân tạo

Huấn luyện tập dữ liệu ảnh trong bài toán nhận diện khuôn mặt?

Mình đang có một tập dữ liệu ảnh mặt người đã train. Nhưng mỗi khi thêm data một người mới vào như vậy phải train lại từ đầu. Cho mình hỏi giải pháp nào để có thể tiếp tục train dữ liệu mới thêm vào mà không cần phải train lại từ đầu?

Cảm ơn rất nhiều !

Từ khóa: , trí tuệ nhân tạo

Khi bạn đã có các trọng số (weights) rồi thì có thể lưu lại bằng 1 cách nào đó (serialize, dùng tính năng lưu model có sẵn của các thư viện ML, ...), khi có dữ liệu mới thì lôi trọng số cũ ra rồi train tiếp :P

Trả lời

Khi bạn đã có các trọng số (weights) rồi thì có thể lưu lại bằng 1 cách nào đó (serialize, dùng tính năng lưu model có sẵn của các thư viện ML, ...), khi có dữ liệu mới thì lôi trọng số cũ ra rồi train tiếp :P

Nếu a đang làm vấn đề kiểu nhận dạng thì có thể encode mặt thành feature vector có số chiều nhỏ rồi có thể train lại dựa trên tập feature vector đó được mà :v đây là cách facenet dùng :v