Khái niệm hệ thống chính trị được hiểu là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hệ thống chính trị (political system) là một khái niệm được dùng phổ biến trên thế giới hiện nay. Theo định nghĩa tổng quát trong Từ điển bách khoa Xôviết thì đó là: “Một hệ thống các nhân tố bao gồm nhà nước, các đảng phái chính trị, công đoàn, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức và phong trào theo đuổi mục đích chính trị, các chuẩn mực, truyền thống chính trị và các chế định”.
Trả lời
Hệ thống chính trị (political system) là một khái niệm được dùng phổ biến trên thế giới hiện nay. Theo định nghĩa tổng quát trong Từ điển bách khoa Xôviết thì đó là: “Một hệ thống các nhân tố bao gồm nhà nước, các đảng phái chính trị, công đoàn, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức và phong trào theo đuổi mục đích chính trị, các chuẩn mực, truyền thống chính trị và các chế định”.