Khái niệm thủ lĩnh ý kiến

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thủ lĩnh ý kiến là những người quan tâm và được coi là “chuyên gia” về một số lĩnh vực nhất định. Họ có uy tín với những người chịu sự chi phối trong lĩnh vực của họ. Thủ lĩnh ý kiến là những cá nhân luôn tìm kiếm thông tin. Đây là những người “tiêu dùng” một cách thường xuyên thông tin từ các phương tiện truyền thông đại chúng. Sau đó họ là những người phổ biến và tác động đến những thành viên trong nhóm của họ. Thủ lĩnh ý kiến là đối tượng trung gian giữa truyền thông và công chúng.
Trả lời
Thủ lĩnh ý kiến là những người quan tâm và được coi là “chuyên gia” về một số lĩnh vực nhất định. Họ có uy tín với những người chịu sự chi phối trong lĩnh vực của họ. Thủ lĩnh ý kiến là những cá nhân luôn tìm kiếm thông tin. Đây là những người “tiêu dùng” một cách thường xuyên thông tin từ các phương tiện truyền thông đại chúng. Sau đó họ là những người phổ biến và tác động đến những thành viên trong nhóm của họ. Thủ lĩnh ý kiến là đối tượng trung gian giữa truyền thông và công chúng.