Khái niệm xã hội học là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thuật ngữ Socialogy ( xã hội học ) là một từ ghép bởi hai từ có gốc nghĩa khác nhau : chữ Latinh: societas ( xã hội), chữ Hy Lạp: Logos ( học thuyết). Như vậy xã hội học là học thuyết nghiên cứu về xã hội. Thuật ngữ này lần đầu tiên được nhà xã hội học người Pháp: August Comte đưa ra vào năm 1839, trong tác phẩm “ Giáo trình triết học thực chứng' (1830-1842).
Trả lời
Thuật ngữ Socialogy ( xã hội học ) là một từ ghép bởi hai từ có gốc nghĩa khác nhau : chữ Latinh: societas ( xã hội), chữ Hy Lạp: Logos ( học thuyết). Như vậy xã hội học là học thuyết nghiên cứu về xã hội. Thuật ngữ này lần đầu tiên được nhà xã hội học người Pháp: August Comte đưa ra vào năm 1839, trong tác phẩm “ Giáo trình triết học thực chứng' (1830-1842).