Không có người tốt, kẻ xấu, chỉ là họ sinh ra ở hoàn cảnh nào mà thôi?

  1. Giáo dục

Đồng ý không?
Từ khóa: 

giáo dục

hoàn cảnh xô đẩy

Trả lời

hoàn cảnh xô đẩy

Cách mà chúng ta thừa nhận nó nÓ sẽ là đều khiến nó tốt hay xấu
Vẫn có người tốt dù hoàn cảnh họ khó khăn đấy thôi 😃

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh

Đúng

Đúng vậy. Mạnh Tử nói: Nhân chi sơ tính bổn thiện nhưng Tuân Tử cũng nói Nhân chi sơ tính bổn ác. 2 vị ai cũng có cái đúng của mình.

Nên:

Nhân chi sơ vô bản tính .
Gần thiện tính thiện
Gần ác tính ác.

Câu tục ngữ: Gần mực thì đen gần đèn thì sáng là câu trả lời rõ cho câu hỏi của bạn. :D