1. Hỏi xoáy Đáp hay

Chúng ta sống để làm gì?

Từ khóa: hỏi xoáy đáp hay
Sống để được làm chính mình. Làm những gì mình thích.

Trả lời

Sống để được làm chính mình. Làm những gì mình thích.
Sống để cho đi
Chia sẽ
Sống để lao động và sáng tạo
Sống tốt