Khung chương trình đào tạo ngành sư phạm toán tại trường Đại học giáo dục như thế nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khung chương trình đào tạo của ngành sư phạm toán bao gồm những kiến thức chung ( tin học, nguyên lý, tư tưởng, tiếng anh,...), kiến thức theo khối ngành ( đại số, giải tích, xác suất, hình học, thống kê,…), theo lĩnh vực ( tâm lí học sinh, quản lí giáo dục,…)
Trả lời
Khung chương trình đào tạo của ngành sư phạm toán bao gồm những kiến thức chung ( tin học, nguyên lý, tư tưởng, tiếng anh,...), kiến thức theo khối ngành ( đại số, giải tích, xác suất, hình học, thống kê,…), theo lĩnh vực ( tâm lí học sinh, quản lí giáo dục,…)