Loại đất nào cần phải cải tạo chiếm diện tích lớn nhất nước ta?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Đất phèn
Trả lời
Đất phèn
Đất Feralit
Đất phèn