Low-key là gì?

Từ khóa: Hỏi xoáy Đáp hay

Low-key nghĩa là khiêm tốn, không phô trương, một cách kiềm chế hoặc tinh tế, nhẹ nhàng, âm thầm.

Trả lời

Low-key nghĩa là khiêm tốn, không phô trương, một cách kiềm chế hoặc tinh tế, nhẹ nhàng, âm thầm.