Bạn đã từng được bạn bè bảo vệ bao giờ chưa?

Từ khóa: bạn bè, bảo vệ, Tâm sự cuộc sống