Luật bản quyền có hạn chế sự sáng tạo?

  1. Nghệ thuật

Có những trường hợp người ta không sáng tạo được sản phẩm mới dựa trên những sản phầm mình ko sở hữu vì luật bản quyền, ví dụ như làm mashup nhiều bài hát, remix nhạc hay viết fanfic chẳng hạn. Thế có phải là luật bản quyền đang hạn chế sựu sáng tạo?

Từ khóa: 

nghệ thuật

Luật sở hữu trí tuệ (nói chung) không hạn chế sự sáng tạo mà để bảo vệ tài sản trí tuệ của một người, ngăn chặn và hạn chế việc người khác xâm phạm vào tài sản trí tuệ của người đó. Luật không cấm bạn làm mashup, remix,v.v, luật chỉ cấm bạn không được dùng tài sản của người khác khi chưa có sự đồng ý của họbiến nó thành tài sản của mình và/hoặc đưa nó trở thành một phần tác phẩm của mình. Ngoài ra, tất cả các sản phẩm trí tuệ đều có thời hạn bảo hộ nhất định, sản phẩm trí tuệ được bảo hộ dài lâu nhất có lẽ là các tác phẩm sáng tạo - nó được bảo hộ trong suốt cuộc đời tác giả và ít nhất là 50 năm sau khi tác giả chết đi và không có người thừa kế tài sản này. Sau khoảng thời gian được bảo hộ, sáng phẩm sáng tạo sẽ trở thành sở hữu công cộng và công chúng có quyền tự do sử dụng sản phẩm sáng tạo này. Về cơ bản, luật pháp sinh ra để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, mục tiêu của nó là ngăn chặn bất cứ hành vi nào xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của người khác và lợi ích của nhà cầm quyền.

Trả lời

Luật sở hữu trí tuệ (nói chung) không hạn chế sự sáng tạo mà để bảo vệ tài sản trí tuệ của một người, ngăn chặn và hạn chế việc người khác xâm phạm vào tài sản trí tuệ của người đó. Luật không cấm bạn làm mashup, remix,v.v, luật chỉ cấm bạn không được dùng tài sản của người khác khi chưa có sự đồng ý của họbiến nó thành tài sản của mình và/hoặc đưa nó trở thành một phần tác phẩm của mình. Ngoài ra, tất cả các sản phẩm trí tuệ đều có thời hạn bảo hộ nhất định, sản phẩm trí tuệ được bảo hộ dài lâu nhất có lẽ là các tác phẩm sáng tạo - nó được bảo hộ trong suốt cuộc đời tác giả và ít nhất là 50 năm sau khi tác giả chết đi và không có người thừa kế tài sản này. Sau khoảng thời gian được bảo hộ, sáng phẩm sáng tạo sẽ trở thành sở hữu công cộng và công chúng có quyền tự do sử dụng sản phẩm sáng tạo này. Về cơ bản, luật pháp sinh ra để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, mục tiêu của nó là ngăn chặn bất cứ hành vi nào xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của người khác và lợi ích của nhà cầm quyền.