Mặt Trăng có phải là Vệ Tinh Nhân Tạo của Trái Đất, mặt trăng là quả cầu rỗng?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Có lẽ tìm cách kiểm chứng các số liệu, dựa vào đó tính toán khối lượng và kích thước. Sau đó tính khối lượng riêng của mặt trăng. Dựa vào đó có thể phân tích thêm là rỗng hay đặc.
Có thể tham khảo các số liệu sau, nhất là tương quan về kích cỡ và khối lượng riêng. Tất nhiên còn rất nhiều yếu tố, thành phần địa chất cấu tạo nên các thứ, song hiện tại theo mình chưa có gì bất thường.

Trả lời

Có lẽ tìm cách kiểm chứng các số liệu, dựa vào đó tính toán khối lượng và kích thước. Sau đó tính khối lượng riêng của mặt trăng. Dựa vào đó có thể phân tích thêm là rỗng hay đặc.
Có thể tham khảo các số liệu sau, nhất là tương quan về kích cỡ và khối lượng riêng. Tất nhiên còn rất nhiều yếu tố, thành phần địa chất cấu tạo nên các thứ, song hiện tại theo mình chưa có gì bất thường.