Mọi sự khởi đâu luôn bắt đầu bằng một bước đi?

  1. Phong cách sống

Liệu có đúng
Từ khóa: 

phong cách sống

Trước hết phải lật, rồi trườn, bò, rồi mới chập chững đi.

Mọi sự khởi đầu luôn có 1 nguyên nhân.

Trả lời

Trước hết phải lật, rồi trườn, bò, rồi mới chập chững đi.

Mọi sự khởi đầu luôn có 1 nguyên nhân.

Đúng