Mỗi truyền thuyết, sự kiện, nhân vật lịch sử thường gắn với các lễ hội, hãy liệt kê một vài ví dụ để chứng minh mối quan hệ này?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử