Mục đích của thăm dò trọng lực là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Thăm dò trọng lực là một trong những phương pháp Địa Vật lý nghiên cứu cấu cấu trúc bên trong Trái Đất, tìm kiếm, thăm dò các khoáng sản có ích căn cứ vào các giá trị quan sát về trường hấp dẫn của dị vật cũng như các đạo hàm bậc cao của chúng. Thăm dò trọng lực kết hợp cùng với các phương pháp thăm dò khác đã góp phần giải quyết các vấn đề phân vùng, kiến tạo, thạch học, phát hiện ra các vùng có triển vọng khoáng sản để tiến hành các công tác thăm dò Địa chất, Địa Vật lý chi tiết
Trả lời
Thăm dò trọng lực là một trong những phương pháp Địa Vật lý nghiên cứu cấu cấu trúc bên trong Trái Đất, tìm kiếm, thăm dò các khoáng sản có ích căn cứ vào các giá trị quan sát về trường hấp dẫn của dị vật cũng như các đạo hàm bậc cao của chúng. Thăm dò trọng lực kết hợp cùng với các phương pháp thăm dò khác đã góp phần giải quyết các vấn đề phân vùng, kiến tạo, thạch học, phát hiện ra các vùng có triển vọng khoáng sản để tiến hành các công tác thăm dò Địa chất, Địa Vật lý chi tiết