1. Hướng nghiệp

Muốn học sử mà lại đi theo khối D1?

Có ai cho mình xin lời khuyên với

Từ khóa: quan_diem, Hướng nghiệp

nghỉ đê><

Trả lời

nghỉ đê><