Nếu bạn buộc phải rời khỏi đất nước của mình trong ngày mai và không bao giờ trở lại, bạn sẽ đi đến đâu để xây dựng cuộc sống mới và tại sao?

  1. Phong cách sống

  2. Du lịch

  3. Luật pháp

Từ khóa: 

phong cách sống

,

du lịch

,

luật pháp

Nhật Bản. Vì ước mơ từ nhỏ. Mình thích mọi thứ của Nhật Bản, trừ con người thì mình không chắc vì mình chưa tiếp xúc với nhiều người Nhật lắm.

Trả lời

Nhật Bản. Vì ước mơ từ nhỏ. Mình thích mọi thứ của Nhật Bản, trừ con người thì mình không chắc vì mình chưa tiếp xúc với nhiều người Nhật lắm.