Nêu các mục đích của quan trắc môi trường không khí ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Quan trắc môi trường không khí nhằm những mục đích sau: • Xác định mức độ ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng theo các tiêu chuẩn cho phép hiện hành. • Xác định ảnh hưởng của các nguồn thải riêng biệt hay các nhóm nguồn thải tới chất lượng môi trường không khí địa phương. • Cung cấp thông tin giúp cho việc lập kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và quy hoạch phát triển công nghiệp. • Đánh giá biểu diễn chất lượng môi trường không khí theo thời gian và không gian. • Cảnh báo vế ô nhiễm môi trường không khí. • Đáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý môi trường của Trung ương và địa phương.
Trả lời
Quan trắc môi trường không khí nhằm những mục đích sau: • Xác định mức độ ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng theo các tiêu chuẩn cho phép hiện hành. • Xác định ảnh hưởng của các nguồn thải riêng biệt hay các nhóm nguồn thải tới chất lượng môi trường không khí địa phương. • Cung cấp thông tin giúp cho việc lập kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và quy hoạch phát triển công nghiệp. • Đánh giá biểu diễn chất lượng môi trường không khí theo thời gian và không gian. • Cảnh báo vế ô nhiễm môi trường không khí. • Đáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý môi trường của Trung ương và địa phương.