Nêu và phân tích chức băbg của ngôn ngữ?

  1. Tư duy

Từ khóa: 

tư duy