Ngôn ngữ không gian và ngôn ngữ thời gian là gì?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngoại ngữ