Nguyên nhân tồn tại nhiều thành phần kinh tế trong Thời kỳ quá độ ở nước ta?

Trong Thời kỳ quá độ, nước ta có 5 thành phần kinh tế chính. Nguyên nhân do đâu mà lại phải chia thành nhiều thành phần kinh tế như vậy?
Từ khóa: Lịch sử