1. Lịch sử

Nhà Nguyễn 9 chúa hay 10 chúa???

Xin hỏi!!!
Trước nay mình thường nghe và đọc về nhà Nguyễn có 9 chúa 13 vua. Nhưng nay vô tình đọc quyển Các triều đại Việt Nam thì lại liệt kê là 10 chúa 13 vua. Trong đó vị chúa thứ 10 là chúa Nguyễn Phúc Ánh (1780-1802) và vua thứ 1 là Vua Gia Long (1802-1819). Ngoài ra một số sách viết Vua Gia Long (1802 -1820)? 
Vậy nhận định và ý kiến của các bạn như thế nào???
Mình cũng có một số nhận định riêng nhưng chưa được logic và lý giải họp lý nên muốn hỏi ý kiến của các bạn như thế nào!
Từ khóa: lịch sử việt nam, triều nguyễn, Lịch sử
Về vde này có nhiều ý kiến không thống nhất; ví dụ nếu tính Gia Long cũng từng là chúa Nguyễn thì phải có cả Hoàng tôn Dương vì ngài cũng từng làm chúa (Tân Chính Vương). Tuy nhiên, theo các sử thần ghi lại và công nhận thì các chúa Nguyễn chỉ gồm 9 đời tính từ Nguyễn Hoàng đến Nguyễn Phúc Thuần, còn Nguyễn Phúc Dương và Gia Long tuy cũng xưng Vương và nối dòng chúa nhưng lại ở bên ngoài nên đôi khi không được xếp. Các sách vở ngày nay thì căn cứ vào việc hai vị trên từng xưng Vương nên cũng cho là chúa Nguyễn; vì thế mới có câu hỏi 9 chúa hay 10 chúa

Trả lời

Về vde này có nhiều ý kiến không thống nhất; ví dụ nếu tính Gia Long cũng từng là chúa Nguyễn thì phải có cả Hoàng tôn Dương vì ngài cũng từng làm chúa (Tân Chính Vương). Tuy nhiên, theo các sử thần ghi lại và công nhận thì các chúa Nguyễn chỉ gồm 9 đời tính từ Nguyễn Hoàng đến Nguyễn Phúc Thuần, còn Nguyễn Phúc Dương và Gia Long tuy cũng xưng Vương và nối dòng chúa nhưng lại ở bên ngoài nên đôi khi không được xếp. Các sách vở ngày nay thì căn cứ vào việc hai vị trên từng xưng Vương nên cũng cho là chúa Nguyễn; vì thế mới có câu hỏi 9 chúa hay 10 chúa
Mỗi cách nhìn nhận sẽ dẫn đến một kết luận khác nhau