Nhân phẩm

  1. Triết học

  2. Sáng tác

  3. Phong cách sống

  4. Noron

Tâm hồn phản ánh cuộc sống, diện mạo phản ánh tâm hồn.

 

Từ khóa: 

triết học

,

sáng tác

,

phong cách sống

,

noron

Tranh này bạn vẽ hay lấy trên mạng thế?

Trả lời

Tranh này bạn vẽ hay lấy trên mạng thế?