Noron hay neuron?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

neuron

,

noron

,

ngoại ngữ

Câu hỏi được gộp với Tại sao Noron không lấy tên là Neuron mà lấy tên là Noron?

Neural là tiếng anh, viết đúng chính tả.

Nơ ron là cách đọc của người Việt bạn nhé.

Ví dụ:

Trả lời

Neural là tiếng anh, viết đúng chính tả.

Nơ ron là cách đọc của người Việt bạn nhé.

Ví dụ:

Neuron νεῦρον

Noron theo tên của trang này có lẽ là theo kiểu tiếng Việt Nơron