TALK và COMMUNICATE khác nhau chỗ nào?

  1. Ngoại ngữ

Mình muốn phân biệt rõ hơn khái niệm cũng như ý nghĩa của TALK và COMMUNICATE. Ai giúp mình được không ạ?

Từ khóa: 

ngoại ngữ

"Talk" thường dùng ngôn ngữ nói , "communicate" có thể bằng những phương thức khác.

Về gốc từ, "talk" từ bên gốc Giéc-man, liên quan đến từ như "tale" (vì nó là kể); "communicate" từ bên gốc Rô-man, liên quan đến từ như "common" (vì nó là chia sẻ, làm cho thông tin trở thành "chung").

Trả lời

"Talk" thường dùng ngôn ngữ nói , "communicate" có thể bằng những phương thức khác.

Về gốc từ, "talk" từ bên gốc Giéc-man, liên quan đến từ như "tale" (vì nó là kể); "communicate" từ bên gốc Rô-man, liên quan đến từ như "common" (vì nó là chia sẻ, làm cho thông tin trở thành "chung").