Nước Pháp có bao nhiêu mặt giáp biển?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nước Pháp có 4 mặt giáp biển với tổng chiều dài 5500km. Đó là biển bắc, biển Manche, Đại tây dương và Địa trung hải
Trả lời
Nước Pháp có 4 mặt giáp biển với tổng chiều dài 5500km. Đó là biển bắc, biển Manche, Đại tây dương và Địa trung hải