Nước ta có 54 dân tộc, đó là những dân tộc nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo tài liệu trên mạng http://vi.wikipedia.org thì căn cứ vào số liệu thống kê năm 2000, Việt Nam có 54 dân tộc. Dân tộc đông nhất là dân lộc Kinh (Việt), chiếm 87% dân số. Các dân tộc thiểu số đông dân nhất: Tày (1.190.000), Thái (1.040.000), Mường (914.0) , Hoa (900.000), Khmer (895.000), Nùng (706.0) , Hrnông (558.000), Dao (474.000), Giarai (242.000), Êđê (195.000). Những dân tộc còn lại có dân số dưới 100.000 người, một nửa trong số đó có dân số dưới 10.000 người. Đa số các dân tộc này sống ờ miền núi và vùng sâu vùng xa ờ miên Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Cuối cùng là các dân tộc Bráu, ơ đu và Rơ Mám chỉ có khoảng vài trăm người.
Trả lời
Theo tài liệu trên mạng http://vi.wikipedia.org thì căn cứ vào số liệu thống kê năm 2000, Việt Nam có 54 dân tộc. Dân tộc đông nhất là dân lộc Kinh (Việt), chiếm 87% dân số. Các dân tộc thiểu số đông dân nhất: Tày (1.190.000), Thái (1.040.000), Mường (914.0) , Hoa (900.000), Khmer (895.000), Nùng (706.0) , Hrnông (558.000), Dao (474.000), Giarai (242.000), Êđê (195.000). Những dân tộc còn lại có dân số dưới 100.000 người, một nửa trong số đó có dân số dưới 10.000 người. Đa số các dân tộc này sống ờ miền núi và vùng sâu vùng xa ờ miên Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Cuối cùng là các dân tộc Bráu, ơ đu và Rơ Mám chỉ có khoảng vài trăm người.