Ở Nhật Bản có 3 khu vực kinh tế, hiện nay khu vực nào chiếm tỉ trọng lớn nhất?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khu vực 3 ( hay còn gọi là khu vực dịch vụ).
Trả lời
Khu vực 3 ( hay còn gọi là khu vực dịch vụ).