"Oxy hóa" nền tảng IoT nông nghiệp bằng Rust

  1. Công nghệ thông tin

  2. Lập trình

  3. Nông nghiệp

  4. Chuyển đổi số

Công ty AgriConnect một doanh nghiệp Việt Nam hoạt động bên lĩnh vực công nghệ cao cho nông nghiệp, đã ứng dụng Rust trong production. Hôm nay mình chia sẻ quá trình viết lại một phần nền tảng IoT của công ty sang Rust.
Đọc thêm ở đây:
Từ khóa: 

rust

,

python

,

công nghệ thông tin

,

lập trình

,

nông nghiệp

,

chuyển đổi số