Phân dị trầm tích là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Phân dị trầm tích là hiện tượng phân chia trầm tích riêng biệt thành các thực thể trầm tích độc lập dưới tác dụng của các quá trình cơ học và hoá học xảy ra từ khi vận chuyển đến khi lắng đọng trầm tích.
Trả lời
Phân dị trầm tích là hiện tượng phân chia trầm tích riêng biệt thành các thực thể trầm tích độc lập dưới tác dụng của các quá trình cơ học và hoá học xảy ra từ khi vận chuyển đến khi lắng đọng trầm tích.