Phương thức biểu đạt là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Phương thức biểu đạt (PTBĐ) được hiểu như là cách thức phản ánh và tái hiện lại đời sống (thiên nhiên, xã hội, con người) của người viết, người nói. Mỗi phương thức biểu đạt phù hợp với một mục đích, ý đồ phản ánh, tái hiện nhất định và được thực hiện bởi một thao tác chính nào đó. Ví dụ: Khi muốn giúp người đọc hình dung ra đặc điểm, tính chất nổi bật của một sự vật, sự việc, con người, phong cảnh, … làm cho đối tượng được nói tới như hiện lên trước mắt người đọc, thì người viết phải dùng động tác miêu tả. Như thế, phương thức miêu tả chính là phương thức dùng động tác miêu tả để phản ánh và tái hiện lại đời sống.
Trả lời
Phương thức biểu đạt (PTBĐ) được hiểu như là cách thức phản ánh và tái hiện lại đời sống (thiên nhiên, xã hội, con người) của người viết, người nói. Mỗi phương thức biểu đạt phù hợp với một mục đích, ý đồ phản ánh, tái hiện nhất định và được thực hiện bởi một thao tác chính nào đó. Ví dụ: Khi muốn giúp người đọc hình dung ra đặc điểm, tính chất nổi bật của một sự vật, sự việc, con người, phong cảnh, … làm cho đối tượng được nói tới như hiện lên trước mắt người đọc, thì người viết phải dùng động tác miêu tả. Như thế, phương thức miêu tả chính là phương thức dùng động tác miêu tả để phản ánh và tái hiện lại đời sống.